Algemene voorwaarden

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- onderhouds-, en betalingsvoorwaarden
Gebruiker: Configure Me BV; Boomkensdiep 11, 8032 XZ Zwolle
Wederpartij: ###
Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening en modelrecht en/of octrooirecht;

1. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. ORDERS
Elke tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Wederpartij Gebruiker binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de Gebruiker in ieder geval toe indien de Wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Gebruikers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

3. MEDEWERKING DOOR DE WEDERPARTIJ
3.1 Wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Gebruiker verstrekt heeft en dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Gebruiker gewenste vorm en wijze aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

3.2 Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Wederpartij verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4. LEVERINGSTERMIJN
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan doch eventuele termijnen zijn nimmer fataal.
Bij verwachte overschrijding van een termijnen zal de Gebruiker in overleg treden met de Wederpartij.

5. MEERWERK
Het ontstaan van meerwerk en de hieraan verbonden kosten zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering van meerwerk.

De Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer de Gebruiker de Wederpartij tijdig en schriftelijk dan wel per e-mail of welke gebruikelijke communicatie dan ook, heeft gewezen op zijn voornemen om meerwerk uit te voeren en de Wederpartij de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijkt te geven dat dat niet werd gewenst.
Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
Indien Gebruiker echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd
dit aan Wederpartij in rekening te brengen, ook indien Wederpartij voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet
zijn toestemming heeft verleend.

6. GEHEIMHOUDING
6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Gebruiker/zijn de door Gebruiker ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Wederpartij. Wederpartij kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Wederpartij is Gebruiker niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Alle vertrouwelijke informatie die is verkregen van Wederpartij, blijft eigendom van Wederpartij en op verzoek zal Gebruiker deze informatie, inclusief eventuele kopieën, retourneren of vernietigen.

6.4 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Wederpartij verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Wederpartij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Gebruiker, niet aan derden openbaren.

6.5 Gebruiker en Wederpartij zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.6 Gebruiker is gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Gebruiker en slechts ter indicatie van de ervaring van Gebruiker.

7. BETALING
7.1 Volledige betaling door Wederpartij dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te hebben plaatsgevonden. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

7.2 Overeengekomen vergoedingen dan wel geldende tarieven voor beschikbaarstelling van programmatuur en dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld, hebben betrekking op de bij normale afwikkeling van de betreffende prestaties te verrichten werkzaamheden. Daarnaast kunnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, afzonderlijk in rekening worden gebracht:

  • informatiedragers die in verband met te verrichten werkzaamheden aan de Wederpartij worden geleverd;
  • opleidingen die ten dienste van de Wederpartij worden gegeven;
  • wachttijden, indien door de Gebruiker beschikbaar gesteld personeel bij de Wederpartij niet op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan beginnen, of werkzaamheden niet continu kan uitvoeren ten gevolge van aan de Wederpartij toe te rekenen oorzaken;
  • dienstverlening ter zake van problemen, die niet door een fout in programmatuur veroorzaakt blijken te zijn.

7.3 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Wederpartij, na door Gebruiker ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Wederpartij. Indien Gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Wederpartij buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd.

7.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het oordeel van Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd van Wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij aan Gebruiker uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

8. KLACHTEN / ONDERHOUD
8.1 Een klacht betreffende een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:
de Wederpartij bij de aanmelding gebruik maakt van de laatste door de Gebruiker voor dat doel aan hem medegedeelde
procedure;
deze bij Wederpartij reproduceerbaar is;
de Wederpartij alle door de Gebruiker noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de
onvolkomenheid zich heeft voorgedaan;

8.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15
werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Wederpartij reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen
na de ontdekking van het gebrek, indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken,
aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.

8.3 Klachten als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. Wederpartij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Gebruiker waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaalde honorarium.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder de betaling van het volledige factuurbedrag.

9.2 De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.3 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Gebruiker resp. de Wederpartij redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

10.2 De Gebruiker respectievelijk de Wederpartij zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

10.3 In geval van overmacht kan de Wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

10.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

10.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn met tenminste 90 dagen, heeft de Wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
11.1 Gebruiker garandeert, dat hij met de door hem aan Wederpartij verkochte producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart Wederpartij tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

11.2 De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor producten die geheel of gedeeltelijk conform specificaties/ tekeningen/foto´s van de Wederpartij zijn of moeten worden vervaardigd.

11.3 Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.4 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, methodieken, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder toestemming van Gebruiker.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Gebruiker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Wederpartij aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Wederpartij aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium.

12.2 Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

12.3 Indien Wederpartij derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Gebruiker overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Gebruiker om de opdracht correct uit te voeren.

12.4 Voor schade die een direct gevolg is van de door Gebruiker verkochte en geleverde zaken is Gebruiker, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal het netto factuurbedrag.

12.5 Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door Gebruiker geleverde zaken is Gebruiker, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal het netto factuurbedrag.

13. BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Wederpartij.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.